گفتگو

صفحه‌ای برای بیان نظر درباره کتاب و تبادل نظر با دیگران

این صفحه در حال ساخت است و هنوز آماده نیست.

عبدالله پنجه‌شاهی در بهار ۱۳۵۶ در «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» توسط رفقایش اعدام شد. این جنایت چنان دردآور و هولناک بود که تصمیم گیرندگان آن حتی خبرش را از اعضای این سازمان هم پنهان کردند و به آن‌ها گفتند که عبدالله ضربه خورده، یعنی بدست ساواک کشته شده است. اما واقعیت این بود که او ظاهراً به ادعای رابطه عاشقانه جنسی با رفیق هم‌رزم خود ادنا ثابت اعدام شد. آیا این ادعا علت این جنایت بود؟