دیدگاه‌ها

در صورتی که انتقادی از کتاب یا مقاله‌ای درباره قتل عبدالله پنجه شاهی دریافت شود، آدرس اینترنتی (لینک) آن در این صفحه قرار می‌گیرد.

انتقادهای رسیده:
انتقاد بیژن شیروانی ار کتاب